top of page

Mossel mythes ontkracht!


Hallo september, Hallo nazomer, Hallo mosselseizoen!

” Hoeveel mythes ken jij over mosselen? Helaas dragen ze veel incorrecte verhalen met zich mee.. Laat je de gesloten mosselen best links liggen of week je mosselen best eerst in melk? Mythes of waarheid?


1. Maanden met een ‘r’.


Mosselen eet je best in maanden met een ‘r’, een eeuwenoud principe onder de ‘echte’ mosseleters. Maar is het eigenlijk wel nog relevant? Het antwoord is nee, behalve in de lente, eet je mosselen het ganse jaar door. In de lente plant de mossel zich voort en dit is de hoofdreden waarom we ze beter “gerust” laten. De ‘r’-regel verwees in het verleden vooral naar de koudere maanden waardoor de schaaldieren makkelijker te houden waren.


2. De zilveren lepel


Deze iets minder bekende mythe houd in dat wanneer je een zilveren lepel bij je mosselen zou leggen, je slikmosselen zou detecteren. Ter info: een slikmossel is, Een mossel die zand opzuigt, maar dus niet ideaal is mocht die opengaan in je mosselpot. Maar een zilveren lepel zou zwart kleuren als er een mossel inzit die vol met zand zit. Wat uiteraard niet gebeurt, je neemt best gewoon elke mossel even vast voor ze de pot in gaan. Aan het gewicht voel en merk je meteen dat er iets niet juist zit, en haal je die er gewoon uit. Mosselen die bij het spoelen op de bodem van je water blijven liggen controleer je dan gewoon even extra.3. Melk en mosselen.


Geruchten zeggen dat mosselen dikker en mogelijks smakelijker worden door ze in melk te laten weken en koken? NEEN! helemaal niet, integendeel. Mosselen nemen enkel zeewater op, geen melk. Maar melk kan zuur worden en als je je mosselen daarin laat weken, wat zonde zou zijn, kan je ze mogelijks ook onmiddellijk de vuilbak in gooien..4. Te kort gekookte mosselen.


Kan je mosselen te kort koken en word je er dan ziek van? In het kort: nee. De schaaldieren kunnen zelfs perfect rauw gegeten worden, al moet je ze dan wel openen met een oestermesje. Mosselen al fresco? Dat kan perfect.. zorg er altijd voor dat ze kraakvers zijn!


5. The bigger, the better?


Jumbo, premium of gewoon een mix: eigenlijk zijn de meeste mensen wel op zoek naar de grootste mossel. Maar een grote schelp staat niet gelijk aan een grote inhoud. En het is zeker niet zo dat een grotere mossel beter smaakt. Eén van de soorten die de grootste schelpen produceren, zijn de hangcultuurmosselen, mogelijks niet de beste kwaliteitsmosselen. Buiten grote is hoe je ze klaarmaakt zeer zeker van groot belang.


6. De dikmaker.


Maken mosselen dik? Helemaal niet, eerder zijn het de frietjes en mosselsaus die je er bij eet die de calorieën laten oplopen. Op zich zijn mosselen zeer gezond, ze bevatten een even hoog gehalte aan proteïnes zoals vlees, maar aan amper 25% van de calorieën.7. Witte en oranje mosselen.


Waarom zijn sommige mosselen wit en andere oranje? Een populaire theorie is dat de witte mosselen mannelijk zijn, en de oranje vrouwelijk of denkt men zo bodem van hangculturen te kunnen onderscheiden. Onzin.

Witte en oranje mosselen, kun je vergelijken met onze huidskleur: er zit een heel klein DNA-verschil in. Verder zegt het niets over soort, geslacht of smaak.


8. Gesloten mosselen


Gesloten mosselen mag je gerust zelf open wriggelen en opeten. Je wordt er niet ziek van, deze mosselen hebben simpel weg een sterke sluitspier. Je hoeft niet bang te zijn om ze niet te verorberen, integendeel, ze bevatten vaak extra veel vlees.


LET OP!

Eet mosselen steeds zo vers mogelijk! De meerderheid aan mosselen moeten geopend zijn na koken en vooral altijd vers ruiken!


Zoals bij elk voedingswaar adviseer ik steeds te ruiken, voelen en eventueel proeven van het product bij enige twijfel aan versheid vooraleer je deze zou opeten.9. De mosselziekte.


Schaal en schelpdieren bevatten helaas sterke allergenen. Tot zelf na enkele uren kan men overmatig transpireren en misselijkheid ervaren er wordt geadviseerd om licht te eten en voldoende te water te drinken. Wellicht spreekt men hier over een mogelijks allergische reactie. Vraag steeds raad aan je huisarts bij enige twijfel of ongerustheid. Indien je allergisch bent aan schaal en schelpdieren schrap je mosselen best van je menu!


Mussel mythes busted!


Hello september! As the mussel season has started we all know some myths about mussels? Like, don’t eat closed mussels? Or is it best to soak or cook mussels in milk? Truth or myth..?


1. Months with an "r".


You should only eat mussels in months with an "r", an age-old principle among the "real" mussel lovers. But is this still relevant? The answer is no, except in the spring, you can eat mussels all year round. The mussels reproduce in the spring and this is the main reason why it’s better to “let them be”. In the past, the "r" rule mainly referred to the colder months, which made the crustaceans easier to keep.


2. The silver spoon


This slightly lesser known myth implies that if you put a silver spoon with your mussels, you could detect “mud mussels”.

FYI: a mud mussel is: A mussel that sucks up sand, and is therefore not ideal if it opens in your mussel pot while cooking. But a silver spoon would turn black if the basket contained a mussel full of mud. Which of course will never happen.. Just grab each mussel before cooking. You immediately feel and notice from the weight that something is not right, and you just take it out. Just check mussels that remain at the bottom of your water when rinsing.


3. Milk and mussels?

Rumors say mussels get thicker and possibly more delightful by soaking and cooking them in milk? NO! not at all! Mussels only absorb seawater, not milk. But milk can turn sour and if you soak your mussels in it, which would be a shame, you could possibly just throw them in the away immediately.


4. Mussels cooked too short


Can you cook mussels too short and will it make you sick? Short: no. The crustaceans can even be eaten perfectly raw, although you have to open them with an oyster knife. Mussels al fresco? Perfectly possible .. always make sure they are brand super fresh!


5. The bigger, the better?


Jumbo, premium or just a mix: most people are likely look for the largest mussel to consume. But a large shell does not equal a large volume. And it is certainly not the case that a larger mussel has a better taste or quality. One of the species that produce the largest shells is the hanging culture mussels, possibly not the best quality mussels. Besides size, how you prepare them is certainly of great importance.


6. The fattener.


Do mussels make you fat? Not at all, rather it is the fries and sauces or creme that you eat with it that increase the calories. Mussels in themselves are very healthy, they contain an equal amount of proteins such as meat, but barely 25% of the calories.


7. White and orange mussels.


Some mussels are white and others orange, why? A popular theory is that the white mussels are male, and the orange female, or some say these might be hanging cultures? Nonsense.

You can compare white and orange mussels with our skin color: There is a very small DNA difference. Furthermore, it says nothing about species, gender or taste.


8. The closed mussels.


You can safely open and eat closed mussels yourself. It will not make you sick, these mussels simply have a strong sphincter. You don't have to be afraid not to eat them, on the contrary, they often contain a lot of extra meat.


Attention!


Always eat mussels as fresh as possible! The majority of mussels must be opened after cooking and, above all, always smell fresh!


As with any food, I always recommend smelling, feeling and possibly tasting the product if you have any doubts about freshness before eating it.


9. Mussel illness.


Shellfish and crustaceans unfortunately contain strong allergens. Even after a few hours, excessive sweating and nausea can be experienced. It is recommended to eat lightly and to drink enough water. Perhaps there is a possible allergic reaction. Always ask your doctor for advice if you have any doubts or concerns. If you are allergic to shellfish, it would be smart to remove mussels from your menu!

Comments


taste of fit logo_edited_edited.png
bottom of page