top of page
  • Foto van schrijverTara

Magnesium

Wat is magnesium?Magnesium is een van de belangrijkste mineralen voor ons lichaam, waaraan veel mensen in westerse landen de dag van vandaag een tekort hebben.

In deze drukke en haastige tijden heeft stress een negatieve invloed op de opname van magnesium door ons lichaam. Vaak wordt vergeten dat mineralen even belangrijk zijn voor ons lichaam als vitamines.


Wist je dat magnesium een ontspannende werking heeft op ons?


Als moeilijke slaper neem ik daarom magnesium in voor het slapen gaan.


Pluspuntje voor de chocolade lovers onder ons: cacao is een van de voedingsstoffen die het meest magnesium bevat!

Wat is de werking van dit mineraal?


Magnesium is een belangrijk micromineraal die zorgt voor de overdracht van zenuwprikkels, de opname van energie, de aanmaak van nieuwe lichaamscellen en een goede werking van de spieren. (Ons hart ook een spier!)

Elke cel van het lichaam bevat magnesium.

Magnesium is essentieel voor de vorming en instandhouding van bot en spieren. Het valt onder de categorie minerale zouten, die net als veel vitamines en mineralen niet wordt aangemaakt door ons lichaam zelf. Maar wordt dus gewonnen uit onze voeding, of kan deze aangevuld worden aan de hand van een voedingssupplement. Zonder magnesium zouden bv. onze spieren zich continu samentrekken.

Kortom magnesium heeft veel bijzondere functies voor ons lichaam.


Hoe herken je een mogelijks magnesium tekort?


Door slechte eetgewoontes kunnen vooral in periodes van vermoeidheid en stress gemakkelijk tekorten ontstaan. Voor intensieve sporters is voldoende magnesium ook belangrijk voor het herstel.

Een magnesium tekort is vaak moeilijk te herkennen.

In het bloed is slechts 1% van de magnesium in ons lichaam aanwezig. Dit is ook de reden waarom een bloedanalyse weinig zegt over de magnesiumstatus van ons lichaam.

Toch zijn er een aantal symptomen die kunnen wijzen op een gebrek aan magnesium.

Het meest bekende symptoom is spier- en zenuwstoornissen zoals spierkrampen.

Maar ook beven, trillende oogleden of koude handen en voeten zijn typisch.

Klachten als slecht slapen, lusteloosheid, verhoogde prikkelbaarheid, depressie en en een verlaagd libido kunnen symptomen zijn van een mogelijks gebrek aan magnesium.


Herkent u een of meerdere van de symptomen? Vraag steeds raad aan uw huisarts of apotheker.


Denk ook aan je levensstijl en voedingspatroon. Bepaalde ongezonde gewoontes hebben immers een sterke invloed op de opname en werking van magnesium in het lichaam.

Denk maar aan bewerkt voedsel of (alcoholische) dranken, personen die een stressvol leven leiden, lopen een verhoogd risico op een tekort. (Zo goed als wij allemaal dus..)


Veel voedselproducten in de Westerse maatschappij zijn schaars aan magnesium door het voortdurend gebruik van eenzijdige kunstmest, hierdoor is onze grond zo arm aan magnesium geworden, waardoor er een tekort in onze voeding kan ontstaan.


Wat is de aanbevolen dagelijks hoeveelheid?


De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) magnesium is volgens de hoge gezondheidsraad (FOD volksgezondheid) voor volwassen mannen 300 tot 420 mg en voor vrouwen 250 tot 350 mg.


Welke voeding is rijk aan magnesium?


Enkele voorbeelden:


Groene bladgroenten:

Veralgemeend, hoe groener de groente, hoe meer magnesium ze bevat.


Fruit:

Aardbeien, ananas, abrikozen, pruimen, banaan en pompelmoes. Ook avocado’s zijn magnesium bommetjes


Peulvruchten:

Zijn bijzonder rijk aan magnesium maar bevatten ook erg veel koolhydraten wat helaas ook voor de bijkomende calorieën zorgt.. (geniet dus met mate)


Noten en zaden:

Amandelen, paranoten, lijnzaad, pompoenpitten, sesamzaad en cashewnoten (wat eigenlijk een peulvrucht is).


Volkoren granen en pseudogranen:

Spelt, haver, gerst, quinoa en boekweit.


Pure chocolade:

Cacao is een van de voedingsstoffen die het meest magnesium bevat. Honderd gram cacao bevat maar liefst 500 mg magnesium! (Hoor ik daar een hoera?)


De info in dit artikel vervangt in GEEN geval doktersadvies, bespreek dit bij twijfel met uw huisarts of apotheker!

Het spreekt voor zich dat een gezonde levensstijl en gebalanceerd dieet prioriteit heeft alvorens het toedienen van supplementen!


Bronnen: FOD volksgezondheid, Wikipedia, EG stad group.


 

Magnesium


What is magnesium?


Magnesium is one of the most important minerals for our body, which many people in Western countries are deficient in today.

In these busy and hasty times, stress negatively affects the absorption of magnesium by our body. It is often forgotten that minerals are as important to our body as vitamins.

Did you know that magnesium has a relaxing effect on us? As a difficult sleeper, I therefore take magnesium before bedtime.


Big plus point to all the chocolate lovers among us:

Cocoa is one of the nutrients that contains the most magnesium!

100 g cacao contains 500 mg magnesium!


What is the effect of this mineral?


Magnesium is an important micro mineral that ensures the transmission of nerve impulses, the absorption of energy, the production of new cells and the proper functioning of the muscles. (Our heart a muscle too!)

Every cell of our body contains magnesium.

Magnesium is essential for the formation and maintenance of bone and muscles. It falls under the category of mineral salts, which, like many vitamins and minerals, is not produced by our body itself. But is extracted from our diet, or can it be supplemented.

For example, without magnesium, our muscles would contract continuously.

In short terms, magnesium has many special functions for our body.


How do you recognize a possible magnesium deficiency?


Poor eating habits can easily lead to shortages, especially during periods of fatigue and stress. For intensive athletes, sufficient magnesium is also important for recovery.


A magnesium deficiency is often difficult to recognize.

The blood contains only 1% of the magnesium in our body. This is also the reason why a blood analysis says little about the magnesium status of our body.

However, there are a number of symptoms that can indicate a lack of magnesium.

The most famous symptom is muscle and nerve disorders such as muscle cramps.

But trembling, shaking eyelids or cold hands and feet are also typical.

Complaints such as poor sleep, lethargy, increased irritability, depression and a decreased libido can possibly be symptoms of a possible lack of magnesium.


Do you recognize one or more of the symptoms?

Always ask your doctor or pharmacist for advice!


Also consider your lifestyle and diet. After all, certain unhealthy habits have a strong influence on the absorption and functioning of magnesium in the body.

Just think of processed food or (alcoholic) drinks, people who lead a stressful life are at an increased risk of shortage.

(So ​​in short terms.. almost all of us ..)


Many food products in Western society are scarce in magnesium due to the continuous use of one-sided fertilizer, which makes our soil so low in magnesium, which can lead to a shortage in our diet.


What is the recommended daily amount?


According to the Superior Health Council (FPS public health), the recommended daily allowance (RDA) of magnesium is 300 to 420 mg for adult men and 250 to 350 mg for women.


Which foods are rich in magnesium?


Some examples:


Green leafy vegetables:

Generalized, the greener the vegetable, the more magnesium it contains.


Fruit:

Strawberries, pineapple, apricots, plums, banana and grapefruit. Avocados are also magnesium bombs


Legumes:

Are particularly rich in magnesium but also contain a lot of carbohydrates, which unfortunately also provides the additional calories.. (so enjoy in moderation.)


Nuts and seeds:

Almonds, Brazil nuts, linseed, pumpkin seeds, sesame seeds and cashews (which is actually a legume).


Whole grains and pseudocereals:

Spelt, oats, barley, quinoa and buckwheat.


Dark chocolate:

Cocoa is one of the nutrients that contains the most magnesium. One hundred grams of cocoa contains 500 magnesium! (Do I hear a hurray over there?)


The advice in this article does NOT replace any doctor advice!


It goes without saying that a healthy lifestyle and balanced diet is a priority before administering supplements!

If in doubt, ask your doctor or pharmacist for advice.


Sources: FPS public health Belgium, Wikipedia, EG stad group.


 

39 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page